Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kurzy (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu IPPA umístěného na webovém rozhraní https://ippa-academy.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) společností:

AVANERO, s.r.o.
se sídlem Jungmannova 30/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 24260207
DIČ: CZ24260207

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229056
adresa pro doručování: Jungmannova 30/21, Nové Město, 110 00 Praha 1

telefonní číslo: +420 737 532 503
kontaktní e-mail: info@ippa-academy.cz

(dále jen „my“ nebo „poskytovatel“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv týkajících se vzdělávacích kurzů mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která učiní objednávku kurzů (dále jen „objednatel“ nebo „vy“), a dále na podmínky účasti na kurzech organizovaných poskytovatelem.

1.2. Podmínky účasti na kurzech jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte kurzy, kterých se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel. Pokud objednáváte kurzy za více osob, prohlašujete, že jste k uzavření smlouvy a k výkonu souvisejících práv a povinností (včetně případné úhrady ceny) za tyto osoby zmocněni.

1.3. Kurzy se dále rozumí vzdělávací kurzy v rámci mezinárodní cukrářské akademie International Prague Pastry Academy.

1.4. Termínem konání kurzů se rozumí den, který je jako termín kurzů uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních kurzů je termínem kurzů první den konání.

1.5. Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) účast na kurzech uvedených ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tyto kurzy dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se účasti na kurzech a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.6. V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.7. Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e‑mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

1.8. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.9. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.10. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.11. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

 • Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
 • Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.
 • Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam kurzů včetně uvedení termínu konání, místa konání, ceny a popisu obsahu kurzů. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.

2.2. Prezentace našich služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.3. Objednávku zvolených kurzů můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní.

2.4. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména vaše kontaktní údaje.

2.5. Před závazným odesláním objednávky máte stále možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které jste do objednávky vložili, a zkontrolovat konečnou cenu.

2.6. Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.7. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu kurzů.

2.9. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout.

2.10. Pokud budou objednané kurzy před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněny, budeme vás o této skutečnosti informovat.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu kurzů lze uhradit bezhotovostně před konáním kurzů na náš bankovní účet. Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.2. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do pěti pracovních dnů od podání objednávky dle článku 2.6. obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených zájemců o kurzy a v případě naplnění kapacity kurzů nemusíte být přijati, máme právo odstoupit od smlouvy.

3.4. Vyhrazujeme si právo vám neumožnit účast na kurzech, pokud neobdržíme platbu do okamžiku zahájení kurzů ani nám zaplacení objednávky neprokážete (zejména v případech přihlášení se na kurz v kratší době než 5 dní před zahájením kurzu).

4. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

4.1. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu kurzů nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok (viz odstavec níže) a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

4.2. Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku. Jste-li podnikatel nebo právnická osoba, vezměte na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Žádost o zrušení závazné objednávky nám zašlete bez zbytečného odkladu písemnou formou (e-mailem či doporučenou poštou adresovanou na sídlo společnosti).

4.4. V případě zrušení objednávky kurzů si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Doba Výše stornopoplatku
Do 24 hodin před zahájením kurzu 3000 Kč
Od 24 hodin před zahájením kurzu 100 % ceny kurzu

4.5. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzů uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit obsahovou náplň kurzů, změnit termín kurzů nebo změnit osobu vedoucí kurzy (dále jen „lektor“), vždy při zachování kvality i délky kurzů. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.6. Vyhrazujeme si právo kurzy zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání kurzů, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků kurzů.

4.7. Máme právo odstoupit od smlouvy v případě, že jsme od vás neobdrželi cenu kurzu v době splatnosti.

4.8. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena kurzů (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiných kurzů.

5. PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH ORGANIZOVANÝCH POSKYTOVATELEM

5.1. Právo na účast na kurzech je převoditelné na třetí osobu před termínem konání kurzů. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva účasti na kurzech na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem konání kurzů. V případě převodu jste povinni seznámit třetí osobu s těmito obchodními podmínkami a uhradit případné účelně vynaložené náklady spojené s převodem práva účasti na kurzech.

5.2. V průběhu kurzů je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy kurzů. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.3. Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy z kurzů, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků kurzů. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na kurzech dáváte vy i případní další účastníci svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby ve smyslu § 84 a § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.4. Účastí na kurzech vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh kurzů. V případě porušení můžete být vyloučeni z probíhajících kurzů bez nároku na vrácení ceny. Rovněž vám může být odepřeno právo další účasti na kurzech bez nároku na vrácení ceny.

5.5. Vezměte prosím na vědomí, že některé kurzy jsou určeny pro pokročilé účastníky a vyžadují hlubší znalost v rámci dané disciplíny. Tato informace je vždy uvedena na webovém rozhraní. Neneseme žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení látky tvořící obsah kurzů.

5.6. Každý účastník kurzů je v průběhu kurzů povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora a zástupců poskytovatele;
 • nenarušovat průběh kurzů hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nepoužívat v průběhu kurzů mobilní telefony;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se kurzy pořádají;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu kurzů.

5.7. Na kurzech vám budou poskytnuty veškeré nástroje a pomůcky potřebné pro absolvování kurzu. Je zakázáno na kurzy přinášet vlastní přístroje, pomůcky, příbory či nádobí. Jedná‑li se o kurzy určené pro děti, prohlašujeme, že v průběhu kurzů nebudou dětem poskytovány žádné ostré předměty a nástroje.

5.8. Na kurzy nenoste na rukou žádné šperky, které by mohly v průběhu činností prováděných na kurzech překážet (zejména prstýnky).

5.9. V případě kurzů určených pro děti neseme odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání konkrétního kurzu. Pokud dítě vydává na kurzy a vyzvedává z kurzů jiná osoba než zákonný zástupce, musí být k tomuto zplnomocněn zákonným zástupcem dítěte. O této skutečnosti jste povinni nás před zahájením kurzů informovat.

5.10. Kurzů se může zúčastnit pouze zdravá osoba. Jsme oprávněni odepřít účast na kurzech osobě, která vykazuje znaky akutního či infekčního onemocnění nebo jiné závažné choroby, která může mít vliv na průběh kurzů, a to bez nároku na vrácení ceny.

5.11. Je-li součástí kurzů certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celých kurzů. K předání certifikátu dojde ihned po skončení kurzů, příp. bude certifikát dle dohody zaslán poštou.

5.12. Vezměte na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci kurzů vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

5.13. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem kurzů, nebo informace, které v průběhu kurzů získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

5.14. Obsah kurzů a materiály poskytované v rámci kurzů jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.15. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

6.2. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti.

7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

7.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

7.2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

7.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

7.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

7.5. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

8. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

8.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

8.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.3. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat kurzy, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

8.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

9.2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.3. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 9.2. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

9.4. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

9.5. Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

9.7. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

9.8. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.12.2018